پیش بینی انرژی قابل متابولیسم نمونه های مختلف سبوس گندم با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه

در این مقاله مدل رگرسیون خطی چندگانه جهت پیش بینی انرژی قابل متابولیسم سبوس گندم معرفی شده است.

پیش بینی انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیح شده برای ازت بر اساس ترکیبات شیمیایی نمونه های مختلف سبوس گندم با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه

لینک های مرتبط

بازدید کنندگان

امروز1
مجموع115010